يکشنبه, 27 خرداد 1403
ماده 5 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

ماده 5 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به ميزان پنجاه درصد (%50) براي خانوادههاي داراي سه فرزند زير بيست سال و به ميزان هفتاد درصد (%70) براي خانوادههاي داراي حداقل چهار فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه مشمول تخفيف حق انشعاب آب و فاضلاب خواهند بود؛ از طرفي تعلق تخفيفات منوط به رعايت تبصره ذيل بن «د ت» ماده يك قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ميباشد .

تبصره بند «ت» ماده 1 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت : اعطاي كليه امتيازات و تسهيلات اين قانون مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالاي 5.2 نباشد.

 

به استناد بخشنامه آب و فاضلاب كشور و ماده 5 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ؛ خانوادههاي داراي سه فرزند زير بيست سال مشمول تخيف پنجاه (50) درصدي و خانوادههاي داراي حداقل چهار فرزند زير بيست سال مشمول تخفيف هفتاد (70 (درصدي، براي يكبار، در كليه هزينههاي انشعاب تا متراژ يكصدو سي (130) متر مربع زيربناي مفيد در شهر تهران، دويست (200) متر مربع زيربناي مفيد در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر و سيصد (300) مترمربع زيربناي مفيد براي ساير شهرها و روستاها، خواهند بود.


آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید873100
پربیننده ترین روز1400/08/25
آمار پربیننده ترین روز2639
بازدید امروز3
بازدید دیروز127
بازدید صفحه601
بازدید امروز صفحه0
بازدید دیروز صفحه1

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0