دوشنبه, 26 مهر 1400
مشخصات عمومی
خرید لوله فولادی، دستگاه پمپ شناور و الکترو موتورشناور و لوله پلی اتیلن
97-23-1-4
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره4-1-23-97

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون, اقلام مورد نیاز خودرا به شرح زیر طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط اعلامی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکتهای تولیدی دارای صلاحیت و یا تامین کنندگان یا نمایندگانی که دارای مجوز قانونی می باشند،خریداری نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

خرید 3000متر لوله فولادی 500میلیمتر جهت آبرسانی به شهر دهدشت طبق مشخصات پیوست

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

14,928,573,600

750,000,000

****

 1ماه

 

 

خرید تعداد 26دستگاه پمپ شناور طبق مشخصات پیوست

کل استان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4,450,000,000

230,000,000

****

1 ماه

2

تعداد18 دستگاه الکترو موتورشناور طبق مشخصات پیوست

کل استان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

1,413,000,000

75,000,000

****

1 ماه

3

خرید لیست اقلام مورد نیاز جهت بکارگیری دستگاه تصفیه آب شهر لیکک طبق مشخصات پیوست

لیکک

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

************

500,000,000

****

1ماه

4

خرید 5000متر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر  و  12000مترلوله پلی اتیلن90 مترطبق مشخصات پیوست

استان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3,500,000,000

180,000,000

****

1 ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 30-8-97 تا ساعت 14 مورخ 5-9-97     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 15-9-97  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت11 صبح، مورخ  17-9/-97  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

 

قوانین
1397/08/30
1397/09/05
1397/09/15
1397/09/17
1397/09/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0