يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
توسعه و اصلاح شبکه آب و آبرسانی به شهر گچساران
97/19/1-8
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره 8-1-19-97

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات ،پروژه های اصلاح و توسعه شبکه آب بصورت پراکنده و آبرسانی به شهر دوگنبدان را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط ودارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، با کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه 5 یا بالاترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد ، واگذارنماید ،لذا.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستادایران به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

توسعه و اصلاح شبکه آب  شامل بلوار 20متری لبنان بصورت پراکنده در شهر دوگنبدان

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

7861712747

395000000

دارد

8 ماه

2

آبرسانی به شهر گچساران کد 1

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5643808971

285000000

دارد

6ماه

3

آبرسانی به شهر گچساران کد 2

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5378891749

270000000

دارد

6ماه

4

آبرسانی به شهر گچساران کد 3

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

7067453594

355000000

دارد

8ماه

5

آبرسانی به شهر گچساران کد 4

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3661465662

185000000

دارد

4ماه

6

آبرسانی به شهر گچساران کد 5

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4638386422

235000000

دارد

5ماه

7

آبرسانی به شهر گچساران کد 6

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5257606927

265000000

دارد

6ماه

8

آبرسانی به شهر گچساران کد 7

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4675575349

235000000

دارد

6ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 1-8-97 تا ساعت 14 مورخ7-8-97     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 18-8-97  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10 صبح ، مورخ  19-8-97  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

9) پیمانکارانی که سابقأ از طریق مناقصه عمومی با این شرکت عقد قرارداد نموده‌اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده‌اند ولی مورد تأیید معاونت مهندسی این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلی تاکنون صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمی‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

تبصره: اگر قرارداد  قبلی با پیشرفت 70 درصدی به تایید مشاور یا ناظر مقیم و تایید نهایی معاونت مهندسی برسد، با در نظر گرفتن رضایت کامل از شرکت پیمانکاری و تاییده گردش مالی (ارائه حساب بانکی) توسط معاونت مهندسی شرکت در مناقصات آتی بلامانع است.

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 18-08-1397 جهت سایت ویزیت پروژه با شماره تلفن (09367155651) آقای مهندس رضوی تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

قوانین
1397/08/12
1397/08/12
1397/08/18
1397/08/19
1397/08/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0