دوشنبه, 27 خرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 96-56 تا 60-96 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اصلاح و توسعه شبکه آب بصورت پراکنده وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: دفتر امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره 56-96 تا 60-96

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب بصورت پراکنده در شهر دوگنبدان را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه 5 یا بالاترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار(HSE ) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد واگذارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

بهسازی و ارتقاء ایستگاه پمپاژ خیر آباد جهت شهر دوگنبدان (کد56-96)

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

11786647264

600000000

ندارد

5 ماه

2

بهسازی و ارتقاء ایستگاه پمپاژ سعادت آباد جهت شهر دوگنبدان(کد57-96)

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

15656300595

800000000

ندارد

5ماه

3

اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب در شهر دهدشت کنار مسیل و بصورت پراکنده(کد58-96)

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3563322688

180000000

ندارد

5ماه

3

تکمیل تاسیسات آبرسانی و دیوار کشی اطراف تاسیسات آبرسانی دمدره و ساختمان کلر زنی دهدشت(کد59-96)

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

2623712209

140000000

ندارد

5ماه

4

اجرای  بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر دهدشت در محدوده خیابان مذکور پارسی و بصورت پراکنده(کد60-96)

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4622050581

240000000

ندارد

3ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 6 - 12 - 96 تا ساعت 14 مورخ 17-12-96     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  13 مورخ 27-12-96  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت11 صبح، مورخ 28-12-96  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

9) پیمانکارانی که سابقأ از طریق مناقصه عمومی با این شرکت عقد قرارداد نموده‌اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده‌اند ولی مورد تأیید معاونت مهندسی این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلی تاکنون صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمی‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 22 - 12 - 1396 جهت سایت ویزیت پروژه فاضلاب با شماره تلفن (09177418146) آقای مهندس رضایی و پروژه های آب با شماره همراه (09177414451) مهندس پاراد تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

ضمنا تاریخ های فروش اسناد یا دریافت اسناد از 10/12/96 به 17/12/96 تغییر یافت و به طبع آن مهلت ارسال پاکات به 27/12/96 تغییر نمود .

 

شرکت آب و فاضلاب استان   کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/12/06 مهلت دریافت اسناد: 1396/12/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/12/27 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/12/28
تاریخ انقضاء: 1396/12/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0