شنبه, 31 فروردين 1398
مشخصات عمومی
کد: 96-03 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش تعدادی از اقلام مازاد بر نیاز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: دفتر امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مزايده عمومی شماره 3-96

 

شرکت آب وفاضلاب استان کهگيلويه وبويراحمد درنظر دارد به استناد اختيارات حاصل از بند 15 تکاليف مجمع عمومی ساليانه بودجه ،تعدادی از اقلام مازاد برنياز خود را،که  طبق جدول ذيل  ارائه گردیده، ازطريق مزايده عمومی به فروش برساند، لذا از کليه متقاضيان اعم از حقيقی يا حقوقی جهت شرکت در مزايده دعوت بعمل می‌آيد.

رديف

نوع کالا

وضعيت کالا

کد 1

کالاهای مازاد چدنی شامل انواع: زانو سه راهی محفظه کمربند تبديل و ...

سالم و فرسوده

کد 2

کالاهای مازاد پلی اتيلن شامل انواع: زانو سه راهی کمربند-  بوش واشر- رابط لوله مهره  درپوش کلمپ رينگ فلنج چهارراهی  و ...

سالم و فرسوده

کد 3

کالاهای مازاد فلزی شامل انواع شيرفلکه واشر تخت لوله زانو- پيچ و مهره –            سه راهی- رينگ بوش شير پروانه ای  فلنج  کنتور لوله زيرخاکی و...

سالم و فرسوده

کد 4

کالاهای مازاد آزبست شامل انواع: بوش لوله و ...

سالم و فرسوده

کد 5

کالاهای مازاد برقی شامل انواع: پمپ موتور 110 کيلووات الکتروموتور- فيوز پوکه تابلو برق  و ...

سالم و فرسوده

کد 6

لوازم اداری شامل انواع صندلی- مانيتور- فاکس -ميز -جاروبرقی و ...

سالم و فرسوده

توضيحأ: کدهايي که واحد فروش آنها ازطرف کارشناس با واحد کيلوگرم قيد گرديده در زمان تحويل طبق قيمت پيشنهادی برنده مزايده، محاسبه، وزن کشی و تحويل داده خواهد شد.

1-تاريخ فروش اسناد:  از  روز یکشنبه مورخ 14-8-96  لغايت پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 22-8-96 .

2-محل وتاريخ تحويل اسناد :  از روز سه شنبه مورخ 23-9-96  لغايت پايان وقت اداری روزیکشنبه 5-9-96 (دبيرخانه ستاد شرکت ) .

3-تاريخ بازگشايي اسناد: روز دو شنبه مورخ 6-9-96 .

4-محل بازگشايي پاکات مزايده : دفتر امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان کهگيلويه و بويراحمد

5-نحوه دريافت اسناد:  مراجعه به دفتر امورقراردادهای شرکت آب وفاضلاب استان ک.ب واقع درياسوج-بلوار45متری ارم.

6-مبلغ ضمانت نامه شرکت درمزايده: 5 درصد جمع کل مبلغ پيشنهادی درقالب يک فقره ضمانتنامه معتبر بانکی يا واريز نقدی به شماره حساب ( 0102578757000 ) نزد بانک صادرات شعبه ياسوج کد 1534 .

7-هزينه درج دو نوبت آگهی قبلی و فعلی مزايده به عهده برنده مزايده می باشد.

8-متقاضيان جهت دريافت اسناد با واريز مبلغ 1000000 ريال به شماره حساب 0102578757000  و ارائه فيش واريزی نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايد .

9-چنانچه برنده مزايده حداکثر تامدت هفت روز از پرداخت کل مبلغ پيشنهادی خودداری نمايد ضمانتنامه شرکت در مزايده وی به نفع شرکت ضبط و با برنده دوم مزايده انعقاد قرارداد صورت خواهد گرفت .

10-به پيشنهادات فاقد مهر وامضاء،  مبهم ، مخدوش، مشروط و يا فاقد ضمانتنامه شرکت در مزايده و عدم لاک ومهر پاکات  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مسئوليت جبران هرگونه خسارات جانی ومالی ناشی از بی احتياطی در هنگام بارگيری وتحويل اجناس مزايده به عهده برنده مزايده می باشد.

12-مزايده گذار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

13-  ضمانتنامه يا سپرده نقدی واريزی نفر دوم تاپايان انعقاد قرارداد با برنده مزايده و واريز کل وجه از طرف برنده مزايده مسترد نمی گردد وضمانتنامه وسپرده سايرين پس از اعلام نتيجه  وبا درخواست کتبی  قابل استرداد می باشد.

14-کليه متقاضيان اعم از حقيقی يا حقوقی مختار به شرکت در مزايده يک يا چند کد يا همه کدها به صورت مجزا يا کلی می باشند . ( توضيحاً چنانچه شخصی نسبت به ارائه قيمت يک کد اقدام نمايد به منزله خريد کل اقلام موجود در آن کد ميباشد و هيچ يک از اقلام کدها به صورت تفکيکی فروخته نخواهد شد . )

15-کليه شرکت کنندگان در مزايده می توانند قبل يا بعد از خريد اسناد نسبت به بازديد از اقلام موضوع مزايده در انبار شهرهای استان که از طريق دفتر امورقراردادها يا اداره انبارهای شرکت اعلام می گردد بازديد نمايند .

16-کليه اقلام براساس نظريه کارشناسی رسمی دادگستری قيمت گذاری گرديده که متقاضيان پس از حضور در دفتر قراردادهای اين شرکت می توانند نسبت به مشاهده جزئيات ليست اقلام وقيمت جزء و کل مطلع گردند.

17-اوزان ارائه شده در کالاهای چدنی وفلزی هرقلم بصورت تقريبی می باشد، و وزن واقعی اجناس در زمان تحويل با وزن کشی دقيق به برنده مزايده تحويل داده خواهد شد .

18-شرکت کنندگان می بايست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زير اقدام نمايد:

-پاکت الف :حاوی ضمانتنامه    2-پاکت ب : حاوی اسناد هويتی (اعم ازحقيقی ياحقوقی ) 3-پاکت ج : حاوی پيشنهاد قيمت–پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا لاک ومهر شده وهرسه پاکت در لفاف مناسب لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد . متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir و سايت ملی مناقصات  به آدرس www.jets.mporg.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

 

شرکت آب وفاضلاب شهری استان کهگيلويه وبويراحمد

دفتر امور قراردادها

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/08/14 مهلت دریافت اسناد: 1396/08/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/09/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/09/06
تاریخ انقضاء: 1396/09/07
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0