يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شهریاسوج، برون سپاری تعمیر،تجهیز و نگهداری ایستگاه پمپاژ آب شرب سعادت آباد و خیرآباد، همسطح سازی دریچه های منهول های فاضلاب شهر یاسوج ، عملیات اجرایی بخشی از شبکه ...
98-8-1-4
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره4-1-8-98

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر که در جدول ذیل ذکر گردیده و بر روی سامانه ساجار ثبت گردیده باشد و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد، واگذارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

رتبه مورد نیاز

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شهریاسوج

5 آب و5تاسیسات و بالاتربا سابقه کار قبلی

یاسوج

اعتبارات عمرانی و منابع داخلی و....

-

-

ندارد

36 ماه

2

برون سپاری تعمیر،تجهیز و نگهداری ایستگاه پمپاژ آب شرب سعادت آباد و خیرآباد

5تاسیسات و بالاتر همراه با سابقه کار قبلی و تجربه در ایستگاههای پمپاژ

گچساران

اعتبارات عمرانی و منابع داخلی و.....

3302388836

170000000

ندارد

36 ماه

3

همسطح سازی دریچه های منهول های فاضلاب شهر یاسوج (کد805)

5آب و بالاتر

 

 

یاسوج

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4043694618

210000000

دارد

7ماه

4

عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده خیابانهای چمران،امام خمینی،جمهوری طالقانی شهر دهدشت

5آب و بالاتر

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

16077349590

810000000

دارد

12ماه

5

اجرای خط انتقال فولادی20 اینچ تنگ کناره در زیر پل بشار یاسوج

5آب و بالاتر

یاسوج

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5660883579

285000000

دارد

3 ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 1-7-98 تا ساعت 14 مورخ 6-7-98     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  13 مورخ 16-7-98  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10 صبح، مورخ  17-7-98  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

9) پیمانکارانی که سابقأ از طریق مناقصه عمومی با این شرکت عقد قرارداد نموده‌اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده‌اند ولی مورد تأیید معاونت مهندسی این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلی تاکنون صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمی‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 16-07-1397 جهت سایت ویزیت پروژه با شماره تلفن (09171434640) آقای مهندس گودرزی جهت تعمیر و نگهداری ایستگاهها و تعمیرات شبکه ومهندس رضایی به شماره 09177418146 جهت  همسطح سازی منهولهای فاضلاب یاسوج و مهندس عزیزی  با شماه تلفن 09171483812جهت فاضلاب شهر دهدشت تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

قوانین
1398/07/06
1398/07/06
1398/07/16
1398/07/17
1398/07/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0