جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 6-2-1-98 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تامین نیرویهای خدماتی و عملیات حجمی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: دفتر امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره6-2-1-98

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات ، تامین نیروی انسانی و واگذاری عملیات حجمی خودرا به شرکتهای خدماتی که طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای رتبه از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در پروانه صلاحیت خود دارای رتبه تامین نیروی انسانی و خدمات عمومی باشند و در سامانه نیز ثبت گردیده و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار (HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذارنماید.لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

مدت اجرا

1

تامین نیرویهای خدماتی

در سطح استان

منابع داخلی

24468820929

2450000000

12 ماه

2

عملیات حجمی

در سطح استان

منابع داخلی

6994988315

700000000

7 ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8  صبح، مورخ 14-5-98 تا ساعت 14 مورخ 20-5-98     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ30-5-98  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت8 صبح، مورخ  2-6-98  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی و سایت ستاد ایران به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 28-02-1398 جهت اطلاعاز شرایط مناقصه، با شماره تلفن (09173411970) آقای پناهی تماس حاصل نمایند .

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

 

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/15 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/06/02
تاریخ انقضاء: 1398/06/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.9.0
V5.3.9.0