يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
اصلاح و توسعه شبکه آب و اجرای بخشی شبکه و انشعابات فاضلاب
98-1
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره9-6/98

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه 5 یا بالاترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد جهت کارهای اجرایی و به شرکتهای تولیدی و تأمین کنندگان دارای مجوز رسمی یا نمایندگی های مجاز برای خرید اقلام مورد نیاز خود را واگذارنماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

اصلاح و توسعه شبکه آب شهر قلعه رئیسی

قلعه رئیسی

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4,575,805,134

230,000,000

دارد

4 ماه

2

اجرای بخشی شبکه و انشعابات فاضلاب شهر باشت شامل نقاط پراکنده کد1

باشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

7,224,370,872

362,000,000

دارد

8 ماه

3

اجرای بخشی شبکه و انشعابات فاضلاب شهر باشت شامل نقاط پراکنده کد2

باشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

6,048,234,901

305,000,000

دارد

8 ماه

4

اجرای بخشی شبکه و انشعابات فاضلاب شهر یاسوج در خیابنهای امامت 9و10 کد804

یاسوج

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

8,059,535,782

405,000,000

دارد

10 ماه

5

اصلاح و توسعه شبکه آب در شهر لنده کد1

لنده

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3,708,025,810

186,000,000

دارد

4ماه

6

اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر چرام (بخش چهارم)

چرام

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

7,835,212,637

395,000,000

دارد

10ماه

7

اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر چرام (بخش پنجم)

چرام

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4,534,313,412

227,000,000

دارد

6ماه

8

اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر چرام (بخش ششم)

چرام

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5,057,172,840

253,000,000

دارد

7ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 صبح، مورخ 5/4/98 تا ساعت 14 مورخ 8/4/98     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ18/4/98  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت8 صبح، مورخ  19/4/98  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

9) پیمانکارانی که سابقأ از طریق مناقصه عمومی با این شرکت عقد قرارداد نموده‌اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده‌اند ولی مورد تأیید معاونت مهندسی این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلی تاکنون صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمی‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

تبصره: اگر قرارداد  قبلی با پیشرفت 70 درصدی به تایید مشاور یا ناظر مقیم و تایید نهایی معاونت مهندسی برسد، با در نظر گرفتن رضایت کامل از شرکت پیمانکاری و تاییده گردش مالی (ارائه حساب بانکی) توسط معاونت مهندسی ،شرکت در مناقصات آتی بلامانع است.

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 18/03/1397 جهت سایت ویزیت پروژه با شماره تلفن (09177418146) آقای مهندس رضایی تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

11) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها
قوانین
1398/04/10
1398/04/10
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0