يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
خرید دیزل ژنراتور، خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آبشیرکن و خرید تجهیزات الکترومکانیکال
97-26-1-3
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی (خرید و اجرا)

 یک مرحله ای شماره3-1-26-97

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات خرید اقلام و تجهیزات زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط درخواستی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به تولید کنندگان و تأمین کنندگان دارای گواهی نمایندگی معتبر برای خرید اقلام مورد نیاز  را از طریق سامانه واگذارنماید.،لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

رتبه مورد نیاز

مدت تحویل

1

خرید دیزل ژنراتور جهت تامین برق اضطراری  استان

کل استان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

--

150000000

تولید کنندگان و یا تامین کنندگان

1 ماه

2

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آبشیرکن شهر لیکک  ( طبق اقلام پیوست)

لیکک

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

(اسناد خزانه یکساله )

--

200000000

تولید کنندگان و یا تامین کنندگان

1 ماه

3

خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب چرام  (اقلام پیوست)

چرام

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

(یکساله و دوساله)

--

300000000

تولید کنندگان و یا تامین کنندگان

1 ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 30-10-97 تا ساعت 14 مورخ 7-11-97     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 17-11-97  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10 صبح، مورخ  18-11-97  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی ، قابل تایید می باشد.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

قوانین
1397/11/01
1397/11/07
1397/11/17
1397/11/18
1397/11/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0