يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
مزایده دو قطعه زمین مسکونی در شهر لنده
97-3
مزايده
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی

 یک مرحله ای شماره  3 - 97

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات ،دو قطعه زمین مسکونی در شهر لنده ،واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد را برای فروش به مزایده گذاشته است ،لذا متقاضیان میتوانند برای شرکت در این مزایده به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

ضمنا" بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستادایران به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مزایده

شهرستان

متراژ

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

1

زمین مسکونی

لنده

999.7 متر مربع

2559310000

260000000

2

زمین مسکونی

لنده

386.96

696528000

70000000

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 16 - 10 - 97 تا ساعت 14 مورخ25 - 10 - 97     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 26 - 10 - 97  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10 صبح ، مورخ  27 - 10 - 97  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

6)  سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

7) کلیه شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست حداکثر تا تاریخ 25 - 10 - 1397 جهت بازدید  با شماره تلفن (09171400084) آقای مهندس راکبی تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان   کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها
قوانین
1397/10/19
1397/10/25
1397/10/26
1397/10/27
1397/10/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0