يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
محصور سازی مخزن و اصلاح و توسعه شبکه آب
97-25-1-7
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای شماره7-1-25-97

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه ها را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب و ابنیه، پایه 5 یا بالاترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد واگذارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام می شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،می توانند برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

آدرس شرکت کارفرما: یاسوج- بلوار 45 متری ارم جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد- شماره تماس: 33343507-074 -شناسه ملی: 10861970210 -کـد اقتصادی: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـی 57878-75917

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تأمین اعتبار

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

رتبه مورد نیاز

وضعیت تعدیل پروژه

مدت اجرا

1

محصور سازی مخزن شهر مادوان

مادوان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4936178001

250000000

5 ابنیه  و بالاتر

دارد

5 ماه

2

اصلاح و توسعه شبکه آب در شهر دوگنبدان(کد10)

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

6340625963

320000000

5 آب و بالاتر

دارد

6 ماه

3

اصلاح و توسعه بخشی از شبکه آب شهر دهدشت و بصورت پراکنده کد(5)

دهدشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4884257364

245000000

5 آب و بالاتر

دارد

5ماه

4

اصلاح و توسعه بخشی از شبکه آب شهرباشت(کد2)

باشت

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

5367537559

270000000

5 آب و بالاتر

دارد

6ماه

5

محصور سازی مخزن سروک

یاسوج

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3353803845

170000000

5  ابنیه  و بالاتر

دارد

4ماه

6

اصلاح بخشی از شبکه آب شرف آباد یاسوج

یاسوج

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

6052073413

305000000

5 آب و بالاتر

دارد

6ماه

7

احداث ساختملن اداری آبفای مادوان

مادوان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

3225424039

162000000

5 ابنیه  و بالاتر

ندارد

6ماه

8

آبرسانی به شهر دوگنبدان(کد5)

دوگنبدان

اعتبارات عمرانی- اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی و.....

4638386422

235000000

5 آب و بالاتر

دارد

5ماه

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح، مورخ 9-10-97 تا ساعت 14 مورخ 13-10-97     

2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 23-10-97  

3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت15 صبح، مورخ  23-10-97  

4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد.

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزی قابل تایید می باشد.

9) پیمانکارانی که سابقأ از طریق مناقصه عمومی با این شرکت عقد قرارداد نموده‌اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده‌اند ولی مورد تأیید معاونت مهندسی این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلی تاکنون صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمی‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

تبصره:در صورتی قرارداد منعقده قبلی  با پیشرفت 70 درصدی و به تایید مشاور یا ناظر مقیم و تایید نهایی معاونت مهندسی برسد ،با در نظر گرفتن رضایت کامل از شرکت پیمانکار و تاییده گردش مالی با ارائه حساب بانکی) ،شرکت در مناقصات آتی بلامانع است

10) کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 23-10-1397 جهت سایت ویزیت پروژه با شماره تلفن (09367155651) آقای مهندس رضوی برای پروژه های گچساران و شماره تلفن 09173441057 آقای مهندس ویسی جهت پروژه های یاسوج و شماره تلفن 09171407511 آقای مهندس گرجی جهت پروژه باشت و شماره تلفن 09173447023 آقای مهندس دانشمند جهت پروژه های دهدشت تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سايت ملی مناقصات  به آدرسwww.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسی به آدرس tender.bazresi.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.

12) اطلاعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نامه: 88969737-021، 85193768-021

شرکت آب و فاضلاب استان  کهگیلویه و بویر احمد

دفتر امور قراردادها

 

قوانین
1397/10/09
1397/10/13
1397/10/23
1397/10/23
1397/10/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0